Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forretningsorden

Møderne i bestyrelsen afholdes ud fra en forretningsorden, som revideres hvert år ved første bestyrelsesmøde efter valget.

FORÆLDREBESTYRELSEN V/DAGINSTITUTIONEN FRISENBORG OG SVANEPARKENS BØRNEHUS.


Møderne i bestyrelsen afholdes ud fra en forretningsorden, som revideres hvert år ved første bestyrelsesmøde efter valg.


Bestyrelsen består af:
5 Forældrerepræsentanter
3 Suppleanter. Deltager ved møderne, dog uden stemmeret.
4 Medarbejdere (2 fra hvert hus)
1 Leder - ingen stemmeret.
2 Teamledere som deltager ad hoc. Ingen stemmeret.
Institutionslederen indkalder til konstitueringsmøde senest 8 dage efter valget af forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
   På første møde efter valget af bestyrelsesmedlemmer, konstituerer bestyrelsen sig med for-mand/næstformand. Personalet deltager ikke i konstitueringen.
Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten ophører ikke når et medlem udtræder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.


Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, dvs. at der kun træffes beslutninger og handles på bestyrelsens vegne på bestyrelsesmøderne.
Et enkelt eller flere bestyrelsesmedlemmer kan ikke træffe beslutninger på bestyrelsens vegne, uden for bestyrelsens møder.
Enhver klage over forholdene i institutionerne skal forelægges bestyrelsen. Formanden er forpligtet til straks at underrette lederen herom.
Formanden og institutionslederen deltager til et kort formøde ved udarbejdelse af dagsorden.
Forældre, der ønsker et punkt taget op i bestyrelsen, (punktet skal vedrøre børnehaven generelt), skal henvende sig til et bestyrelsesmedlem, for at der kan skabes klarhed over indholdet af punktet.
Der diskuteres ikke enkeltsager/enkeltpersoner på bestyrelsesmøderne.
Dagsordenen skal mailes ud til bestyrelsesmedlemmerne senest 5 dage før mødet.
Vi afholder valg i institutionerne som hidtil. Institutionerne bestemmer selv hvordan de vil afholde valg.
Bestyrelsesmøderne afholdes for lukkede døre. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indbyde andre til at deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.
Bestyrelsesmøderne holdes på institutionerne skiftevis.
Bestyrelsens arbejde ledes af formanden. I tilfælde af formandens fravær overtages denne forpligtigelse af næstformanden. Fratræder formanden i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Der tages referat fra møderne. Bestyrelsen beslutter hvad der skal offentliggøres.
Den nødvendige kommunikation m.h.t. de beslutninger, som bestyrelsen har truffet, varetages af institutionslederen.
Kan der ikke opnås enighed i bestyrelsen, skal der foretages afstemning.
Lederen har ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger realiseres.
Udover de allerede nævnte pligter, påhviler det formanden og lederen, at holde bestyrelsen orienteret om løbende sager og væsentlige forhold i institutionerne. Herunder om eventuelle eksterne forhandlinger, samt indkomne skrivelser og øvrige henvendelser til bestyrelsen.


1. Det er vigtigt, at møderne afholdes i en atmosfære, som er præget af gensidig åbenhed, respekt og tillid.
2. Mødernes varighed må ikke overskride 3 timer.
3. Formanden er ordstyrer ved møderne.
4. Der afholdes bestyrelsesmøder ca. 8 gange årligt.
5. Suppleanterne deltager i min. 4 årlige bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
6. Det er kun det, der står på dagsordenen, som drøftes.
7. Punkter under eventuelt, er ikke beslutningspunkter, men kan sættes på som et reelt punkt til næste møde.
8. Referatet mailes til alle forældre og lægges ud på institutionernes hjemmeside.


Nuværende forretningsorden, der er i overensstemmelse med institutionernes vedtægter, kan ændres såfremt et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer underskriver ved deres tiltrædelse forretningsordenen, som opbevares i institutionen.


Forældrebestyrelsen v/Daginstitutionen Frisenborg og Svaneparkens Børnehus.


Ikast august 2014-08-22

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk