Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Leg og læringssyn

I Svaneparkens Børnehus vægter vi legen højt i børnenes hverdag, idet legen er af grundlæggende betydning for barnets generelle udvikling. Legens værdi, og vores praksis i forhold til at give plads og tid til legen, er en integreret del af vores værdigrundlag og hverdagen i børnehaven.

Legens betydning for barnets udvikling:

Med legen som grundlæggende virksomhed tilegner barnet sig erfaring og viden om egen, andres og fællesskabets stærke og svage sider og finder herigennem ud af, hvordan " verden er skruet sammen ". Barnet lærer når det leger!

Legen har bl.a. stor betydning for barnets:
• selvværd
• sociale forståelse
• indlevelsesevne
• motoriske udvikling
• sprog
• indlæringsmuligheder
• fantasi og nysgerrighed
• samarbejdsevne
• livsglæde og humor
• kulturforståelse
• kropslige bevidsthed

Det er vigtigt at børnene leger sig til livserfaring og bevæger sig - både personligt, motorisk og socialt. Denne bevægelse får børnene selvstændigt lov til at udforske, men på samme tid er det af stor betydning at vi som rollemodeller er meget opmærksomme på at lede børnene på vej.

I den impulsive leg bruger børnene deres erfaringer og tilegner sig nye erfaringer. Legen er konstant levende i de forskellige legerum indenfor i huset, i fællesstuerne, i samling, på legepladsen, på ture ud af huset og i alle mulige udformninger og rammer. Legen foregår stillesiddende, i fuld fart, i mindre eller større grupper af børn og med eller uden en voksen.

Relationer og venskaber 
Gennem samvær i leg knytter børnene venskaber på tværs af alder og køn. Disse venskaber opstår ofte i legen. Det at have en god ven at grine og græde med, at fortælle hemmeligheder til, at pjatte med, at opleve med og at føle med giver en oplevelse af at være sammen om noget. Fra vores side respekteres disse valg af legekammerater bl.a. ved, at barnet kan sige fra, hvis der kommer flere, der vil være med i legen. De børn der ikke måtte være med, hjælper vi i gang og ligeledes griber vi ind, hvis der børnene imellem opstår konflikter, de har svært ved at håndtere selv.

Alle former for relationer er vigtige for den enkelte og fællesskabet. Det betyder meget at blive set og hørt i en børnehave, og i Svaneparkens Børnehus gives der mange kram - bare fordi, vi godt kan lide at være sammen.

Klatre I Traes 2

Det pædagogiske personales rolle
Ansvaret for barnets læring påhviler det pædagogiske personale som ved, hvad barnet har behov og interesse for. Det er vigtigt at skabe et miljø præget af relationer, omsorg og tryghed som grundlag for al videre udvikling. Vores indgangsvinkel til børnenes læring er at bifalde og støtte børnene i leg ved at besidde en legende forståelse og indstilling. Bliver vi inviteret med i legen, deltager vi på børnenes præmisser, hvorved vi lærer børnene at kende og kan tilføje legen nye elementer samt hjælpe andre børn med i legen. Det er vigtigt, at vi leger med og dermed kan støtte børnenes bestræbelser i legen. Vores rolle er også at inspirere og motivere børnene til leg, at give nye udfordringer og tage det enkelte barn ved hånden og føre det til legen.

Ligeledes er det vigtigt, at vi også forholder os iagttagende til børnenes leg for at have opmærksomhed på, hvilke personlighedsmæssige, sociale og motoriske egenskaber legen bidrager til at udvikle og ud fra dette kunne handle i overensstemmelse med det enkelte barns kapacitet i legen.

Pædagogisk praksis
Alle børn har en fast base i huset og tilhører en mindre gruppe. I hver gruppe er der en pædagog og en pædagogmedhjælper, som er primærpersoner for barnet og dets familie. Disse primærpersoner har et særligt ansvar for at vide, hvordan barnet trives og udvikles samt ansvar for relationen til barnet og familien.

I denne gruppe afholder vi samling om formiddagen og hver 2 uge tager vi af sted i udegruppe, mandag og tirsdag, hvor vi forsøger at inddrage børnenes idéer og tanker og ligeledes bruger tid på diverse projekter.

I forbindelse med nogle projekter deler vi børnene op i enheder, der tager udgangspunkt i f.eks. alder og køn, så vi som personale kan tilrettelægge forløb, der appellerer til de forskellige børn og aldersgrupper. Vi er opmærksomme på at følge børnenes initiativer ved at vi er lydhøre overfor dem og iagttager, hvad børnene bliver optagede af.

 

Svaneparkens Børnehus
Svaneparken 6  -  DK-7430 Ikast
Tlf. 9960 4690  -  svaneparkensbornehus@ikast-brande.dk